Wykaz publikacji
dr hab. Jan Polcyn


1. Polcyn, J., 2013, Zróżnicowanie edukacyjne regionów w Polsce na przykładzie szkolnictwa zawodowego,
W: Pająk, K., Polcyn, J.(red.), Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce. Społeczeństwo, gospodarka, środowisko, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 190-203.

2. Polcyn, J., 2013, Edukacyjna funkcja produkcji i możliwości jej implementacji w polskim systemie edukacyjnym,
W: Pająk, K., Polcyn, J. (red.), Współczesne problemy ekonomii i gospodarki. Seria: Czwartki u Ekonomistów, Tom I. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. s.115-125.

3. Polcyn, J., 2014, Zastosowanie Data Envelopment Analysis jako miernika zróżnicowania edukacyjnego regionów,
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 37 (1/2014), s. 333-343.

4. Polcyn, J., 2014, Эффеективность рынка образовательных услуг,
ВІСНИК Бердянського університету менеджменту і бізнесу, nr 1(25)/2014, s. 47-54.

5. Polcyn, J., 2014, Efektywność kształcenia w liceach ogólnokształcących na tle powiatów województwa wielkopolskiego z zastosowaniem analizy DEA,
W: Mierzejewski D.J., Polcyn, J.(red.), Rozwój regionalny i jego determinanty. Tom I, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, s. 89-114.

6. Polcyn, J., 2014, Przedsiębiorczość w sektorze publicznym w Polsce na przykładzie rynku edukacyjnego,
W: Mierzejewski D.J., Polcyn, J.(red.), Gospodarka w warunkach integracji europejskiej.Seria: Czwartki u Ekonomistów, Tom II, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, s. 157-167.

7. Polcyn, J., 2014, Analiza efektywności edukacji na przykładzie podregionu pilskiego - wkład do samorządowej polityki społecznej ,
W: Bugajski, T.(red.), Polityka społeczna i jej wpływ na rozwój gospodarczy województwa wielkopolskiego. Zarys problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 167-180.

8. Polcyn, J., 2014, Konkurencja pomiędzy podmiotami edukacyjnymi prowadzącymi kształcenie na poziomie średnim w zakresie ofert edukacyjnych na tle wybranych regionów,
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 39 (3/2014), s. 241-249.

9. Polcyn, J., 2015, Education as a public good,
ВІСНИК Бердянського університету менеджменту і бізнесу, nr 1(29)/2015, s. 32-35.

10. Polcyn, J., 2015, Państwo jako podmiot zamawiający usługi edukacyjne dla społeczeństwa,
Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 209(2015), s. 159-169.

11. Hnatyszyn-Dzikowska, A., Polcyn, J., 2015, Regionalne zróżnicowanie dostarczania usług publicznych-wybrane aspekty metodologiczne,
Polcyn, J., Głowski, P.(red.), Rozwój regionalny i jego determinanty. Tom II, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, s. 249-267.

12. Stępień, S., Polcyn, J., 2015, Globalne i regionalne uwarunkowania rozwoju sektora żywnościowego na świecie,
Polcyn, J., Głowski, P.(red.), Rozwój regionalny i jego determinanty. Tom II, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, s. 159-169.

13. Polcyn, J., 2015, Wybrane składowe kapitału społecznego jako miernik wspomagający ocenę pracy szkoły,
Humanizacja Pracy, nr 280 (2/2015), s. 177-187.

14. Polcyn, J., 2016, Szkolna polityka kadrowa polskich gmin a wyniki egzaminacyjne,
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2/2016, s. 35-45.

15. Stępień, S., Polcyn, J., 2016, The phenomenon of cyclical fluctuations on the pork market - global perspective,
Management 2016, Vol. 20, No. 1, p. 382-396, WoS

16. Czyżewski, B., Polcyn, J., 2016, Education Quality and its Drivers in Rural Areas of Poland,
Eastern European Countryside, No. 22'2016, p. 197-227. DOI:10.1515/eec-2016-0010, IF: 0.278

17. Czyżewski, B., Hnatyszyn-Dzikowska, A., Polcyn, J., 2016, Problems of Quantifying Public Goods in the Healthcare Sector,
Gospodarka Narodowa, Nr 283 (maj-czerwiec 2016), s. 105-125.

18. Czyżewski, B., Polcyn, J., 2016, From the land rent of the physiocrats to political rent in sustainable agriculture,
Czyżewski, B.(red.), Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm. International, national and regional perspective, PWN Warszawa, s. 28-47, WoS

19. Polcyn, J., Stępień, S., 2016, Efektywna organizacja dostarczania dóbr publicznych - na przykładzie sektora edukacji w Polsce,
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Nr 2/2016(21) s. 266-280.

20. Czyżewski, B., Polcyn, J., 2016, Marxian Absolute Rent in the Paradigm of Sustainable Agriculture - Has History Come Full Circle ?,
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Nr 2/2016(21) s. 343-361.

21. Polcyn, J., Gawrysiak, M., 2016, Aktywność zawodowa młodzieży a decyzje o podjęciu studiów wyższych - przyczynek do dalszych badań,
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Nr 9(2016) s. 347-369.

22. Polcyn, J., Zdzierela, R., 2016, Relacje między wybranymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi a liczbą spóldzielni socjalnych w przekroju regionalnym,
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Nr 9(2016) s. 370-385.

23. Czyżewski, B., Polcyn, J., 2016, Application of perpetual rent model to valorisation of agricultural land,
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Nr 4(349) 2016 s. 23-38, DOI: 10.5604/00441600.1225662.

24. Czyżewski, B., Polcyn, J., Hnatyszyn-Dzikowska, A., 2016, Concept for Measuring the Efficiency of Public Goods Provision Based on the Education Sector in Poland,
Ekonomický časopis 64 (10) 2016, pp. 973-994, ISSN 0013-3035, IF: 0.606

25. Polcyn, J., Czyżewski, B., 2016, Maximizing the quality of education by measuring the educational added value in secondary school technical type on the basis of exam results,
Management, Vol. 20, No. 2, pp. 360-378, DOI: 10.1515/manment-2015-0070, WoS

26. Polcyn, J., 2016, An innovative model of funding the education system,
Annals Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Vol. 18, No. 1, pp. 35-42, ISSN 1454-9409.

27. Polcyn, J., 2017, Edukacja jako dobro publiczne - próba kwantyfikacji,
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, ss. 268, ISBN 978-83-62617-69-2, DOI: 10.14595/001.

28. Polcyn, J., Gawrysiak, M., 2016, Wskaźnik edukacyjny oraz poziom rozwoju społecznego jako tło wyników egzaminacyjnych na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,
Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 23 (2/2016), ss. 25-44, DOI: 10.12775/PBE.2016.071.

29. Polcyn, J., 2017, An attempt to optimise the number of pupils in comperhensive secondary schools based on their learning outcomes,
9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Institute of Economic Research, Polish Economic Society Branch in Toruń, Faculty of Economic Sciences and Management, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland, 22-23 June 2017.

30. Polcyn, J., Stępień, S., 2017, The impact of factors describing social governance on economic governance in sustainable development,
7th International Symposium on Natural Resources Management, Faculty of Management Zaječar, John Naisbitt University, Belgrade, Serbia, 31 May 2017.

31. Stępień, S., Polcyn, J., 2017, Waste in the food chain - theoretical background and practical aspects,
7th International Symposium on Natural Resources Management, Faculty of Management Zaječar, John Naisbitt University, Belgrade, Serbia, 31 May 2017.

32. Polcyn, J., Gawrysiak, M., 2017, Education Inputs Index as the Background of Education Outcomes at Secondary Education Level,
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, t. 72, nr 1, s. 85-102.

33. Stępień, S., Polcyn, J., 2016, Pig Meat Market in Selected EU Countries Under The Conditions of Economic Integration: A Comparative analysis of old and New Member States,
Annals Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Vol. 18, No. 2, pp. 179-193, ISSN 1454-9409.

34. Polcyn, J., 2017, Czynniki różnicujące kreowanie kapitału ludzkiego na przykładzie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 50 (2/2017), ss. 391-402, DOI: 10.15584/nsawg.2017.2.26.

35. Polcyn, J., Poszwa, G., 2017, Modelowanie edukacyjnej wartości dodanej z matematyki w powiązaniu z poziomem rozwoju społecznego w wybranych gminach Polski,
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Nr 1/2017(24) s. 343-361.

36. Polcyn, J., 2017, The number of pupils and educational effects in comprehensive secondary schools,
Ekonomia i Prawo. Economics and Law, Volume 16, Issue 2, June 2017, s. 185-200, DOI: 10.12775/EiP.2017.013, WoS

37. Polcyn, J., 2017, Correlations between institutional-political governance and economic governance in the context of sustainable development,
Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(45) 2017, s. 647-656, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00363.

38. Polcyn, J., Czyżewski, B., 2017, Population Density in Rural Areas as a Driver of the Human Capital Development,
ABSTRACTS BOOK - 8th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2017, 23-24 November 2017, Aleksandras Stulginskis University Kaunas - Lithuania, s. 256-257, ISBN 978-609-449-123-8.

39. Czyżewski, B., Stępień, S., Polcyn, J., 2017, Payments for Public Goods Under the Common Agricultural Policy Versus Market Failures,
ABSTRACTS BOOK - 8th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2017, 23-24 November 2017, Aleksandras Stulginskis University Kaunas - Lithuania, s. 277-278, ISBN 978-609-449-123-8.

40. Mitrovic, R., Polcyn, J., 2017, Cost benefit analysis as technic for minimization project risk,
ABSTRACTS BOOK - International Scientific Conference Regional development and cross-border cooperation, 02 December 2017 - Pirot, Serbia, s. 8, ISBN 978-86-6023-376-1.

41. Polcyn, J. (editor), 2017, Selected problems of the economics of education and education management,
Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila, ss. 133, ISBN 978-83-62617-79-1.

42. Polcyn, J., Gawrysiak, M., 2017, Europejski system kształcenia zawodowego - dyskusja nad możliwością poprawy efektywności,
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, Nr 21(2017), s. 179-197, ISSN 2300-1232.

43. Polcyn, J., Czyżewski, B., 2017, Population density in rural areas as a driver of the human capital development,
8th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2017, 23-24 November 2017, Aleksandras Stulginskis University Kaunas - Lithuania, Edited by prof. Asta Raupeliene,
ISSN 1822-3230 / eISSN 2345-0916, eISBN 978-609-449-128-3, DOI: 10.15544/RD.2017.042, WoS

44. Czyżewski, B., Stępień, S., Polcyn, J., 2017, Payments for public goods under the common agricultural policy versus market failures,
8th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2017, 23-24 November 2017, Aleksandras Stulginskis University Kaunas - Lithuania, Edited by prof. Asta Raupeliene,
ISSN 1822-3230 / eISSN 2345-0916, eISBN 978-609-449-128-3, DOI: 10.15544/RD.2017.007, WoS

45. Stępień, S., Polcyn, J., 2017, The role of economic integration for the functioning of Polish agricultural sector on the example of the Rural Development Program (RDP),
Annals Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Vol. 19, No. 2, pp. 87-99, ISSN 1454-9409

46. Polcyn, J., Turczak, A., 2018, Similarity of the European Union countries in terms of graduates' fields of education,
European Journal of Service Management, Vol. 26, No. 2/2018, pp. 199-207, ISSN 2450-8535

47. Polcyn, J., 2018, Human development level as a modifier of education efficiency,
Management, Vol. 22, Issue 2, pp. 171-186, ISSN 1429-9321, DOI: 10.2478/manment-2018-0030, WoS

48. Polcyn, J., 2019, Relacja ładu społecznego do ładu gospodarczego w koncepcji zrównoważonego rozwoju,
Problems of Economics and Law, Vol. 1, Issue 1, pp. 23-34.

49. Polcyn, J., 2019, Model finansowania systemu edukacji,
Problems of Economics and Law, Vol. 1, Issue 1, pp. 35-46.

50. Polcyn, J., Gawrysiak, M., 2018, Analysis of the effectiveness of vacational education in terms of labour market demand in Poland,
Proceedings of the 2018 VII International Scientific Conference Determinants of Regional Development, No 1, Piła, 12-13 April 2018, pp. 228-259, DOI: 10.14595/CP/01/016, WoS

51 (1). Polcyn, J., Gawrysiak, M., 2018, Analysis of Education System Financial Loss Based On Choices of I Year Univeristy Students Coming From Vocational Secondary Schools in Northern Greater Poland, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, No 20/2018, vol. 2, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe Economice, MNiSW: 5.

52 (2). Polcyn, J., Stępień, S., 2019, The quality of the environment in EU countries in relation to gross domestic product - static and dynamic taxonomic analyses,
Proceedings of the 2019 International Scientific Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT" No 50, Jelgava - Latvia, 09-10 May 2019, pp. 367-374, DOI: 10.22616/ESRD.2019.046, WoS, MNiSW: 5

53 (3). Stępień, S., Polcyn, J., 2019, Risk management in small family farms in Poland, Proceedings of the 2019 International Scientific Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT" No 50, Jelgava - Latvia, 09-10 May 2019, pp. 382-388, DOI: 10.22616/ESRD.2019.048, WoS, MNiSW: 5

54 (4). Polcyn, J., Stępień, S., Tosovic-Stevanovic, A., 2019, Environmental Governance as an Element of Sustainable Development in The European Union Countries,
Proceedings of the 41st International Scientific Conference on Economic and Social Development – Belgrade, 23-24 May 2019, pp. 111-121, ISSN: 1849-7535, MNiSW: 5.

55 (5). Mitrović, R., Polcyn, J., Trifunović, D., 2019, Značaj Ciljanih Investicija Malih i Srednjih Preduzeća na Regionalni Razvoj,
Regionalni Razvoj i Prekogranična Saradnja. Regional Development and Cross-Border Cooperation – Pirot - Serbia, 7 December 2019, pp. 591-600, ISSN: 978-86-900497-2-1, MNiSW: 5.

56 (6). Polcyn, J., Stępień, S., Czyżewski, B., 2019, The Measurement of the Quality of the Environment and its Determinants in Poland in the Regional Perspective,
Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, No 21/2019, vol. 2, p. 11-21, DOI: 10.29302/oeconomica.2019.21.2.1, MNiSW:5.

57 (7). Czyżewski, B., Matuszczak, A., Polcyn, J., Smędzik-Ambroży, K., Staniszewski, J., 2020, Deadweight loss in environmental policy: The case of the European Union member states,
Journal of Cleaner Production, Available online 13 March 2020, DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.121064, IF: 9.297, MNiSW:140.

58 (8). Stępień, S., Polcyn, J., Maciuszek, K., Oleszek, P., 2020, Small farms in Poland, Small Farms In The Paradigm Of Sustainable Development. Case studies of selected Central and Eastern European countries, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, pp. 30-54, ISBN 978-83-8180-250-5, DOI: 10.15804/Stepien.Maican-8.2020, MNiSW:20.

59 (9). Khomenko, L., Saher, L., Polcyn, J., 2020, Analysis of the marketing activities in the blood service: bibliometric analysis, Health Economics and Management Review, issue 1, 2020, pp. 20-36, DOI: 10.21272/hem.2020.1-02, MNiSW:5.

60 (10). Borychowski, M., Stępień, S., Polcyn, J., Tošovic-Stevanovic, A., Calovic, D., Lalic, G., Zuza, M., 2020, Socio-Economic Determinants of Small Family Farms’ Resilience in Selected Central and Eastern European Countries, Sustainability 2020, 12, 10362; pp.1-30, DOI:10.3390/su122410362, IF: 3.251, MNiSW:70.

61 (11). Lyulov, O., Us, Y., Pimenko, T., Kwilinski, A., Vasylieva, T., Dalevska, N., Polcyn, J., Boiko, V., 2020, The Link Between Economic Growth and Tourism: Covid-19 Impact,
36th IBIMA Conference on 4-5 November 2020 Granada, Spain. Conference proceedings (ISBN: 978-0-9998551-5-7, Published in the USA)., MNiSW:70.

62 (12). Gawrysiak, M., Polcyn, J., 2020, Neo-institutional perspective and the transaction costs in the spheres of education,
Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, No 22/2020, vol. 2, p. 40-46, DOI: 10.29302/oeconomica.2020.22.2.4, MNiSW:5.

63 (13). Stępień, S., Polcyn, J., Borychowski, M., 2021, Determinanty zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce,
Ekonomista, No 1/2021, p. 54-84, DOI: 10.52335/dvqigjykfff2, WoS, MNiSW:40.

64 (14). Yelisyeyeva, O., Shmygol, N., Kutova, N., Stolietova, I., Polcyn, J., 2021, Improvement of the Salary Organization on the Basis of the Personnel Professional-Qualification Level Evaluation Method, SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2021, IV International Scientific Congress, Ukraine – Uzbekistan – Latvia @ISCSAI April 12-16, 2021, SHS Web of Conferences 100, ISCSAI 2021, p. 2-9, DOI: 10.1051/shsconf/202110001022, MNiSW:5.

65 (15). Khrapina, V., Kwilinski, A., Polcyn, J., Pajak, K., Stratonov, V., Kobets, V., 2021, Creation of a Reserve Fund as a Tool for Ensuring the Financial Security of an Enterprise,
37th IBIMA Conference: April 2021, Cordoba, Spain, MNiSW: 70.

66 (16). Maican, S.S., Muntean, A.C., Paștiu, C.A., Stępień, S., Polcyn, J., Dobra, I.B., Mălina, D., Moisă, C.O., 2021, Motivational Factors, Job Satisfaction and Economic Performance in Romanian Small Farms, Sustainability 2021, 05, 1195085; pp.1-23, DOI:10.3390/su131125832, IF: 3.251, MNiSW:70.

67 (17). Hrytsenko, L., Boiarko, I., Tverezovska, O., Polcyn, J., Miskiewicz, R. 2021, Risk-Management of Public-Private Partnership Innovation Projects, Marketing and Management of Innovations, 2, 155-165, DOI: 10.21272/mmi.2021.2-13

68 (18). Stępień, S., Polcyn, J. 2021, Market Integration as a Determinant of Agricultural Prices and Economic Results of Small-Scale Family Farms, Proceedings of the 2021 International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT” Jelgava, LLU ESAF, 11-14 May 2021, pp. 515-524, DOI: 10.22616/ESRD.2021.55.053

69 (19). Oleksich, Z., Polcyn, J., Shatorgin, O. 2021, Adaptation of the best european practices in administering local health care institutions, Health Economics and Management Review, 2, pp. 15-22, DOI: 10.21272/hem.2021.2-02

70 (20). Artyukhov, A., Lyeonov, S., Vasylieva, T., Polcyn, J. 2021, Quality of education and socio-economic growth: The methods of Ishikava, Deming and Pareto as tools for establishing cause-effect relationship, E3S Web Conferences 307, 06004 (2021), DOI: 10.1051/e3sconf/202130706004

71 (21). Czyżewski, B., Polcyn, J., Brelik, A. 2022, Political orientations, economic policies, and environmental quality: multi-valued treatment effects analysis with spatial spillovers in country districts of Poland, Journal Environmental Science and Policy 128 (2022), pp. 1-13, DOI: 10.1016/j.envsci.2021.11.001 , IF: 5.581, MNiSW:140.

72 (22). Kwiliński, A., Polcyn, J., Pająk, K., Stępień, S. 2021, Implementation of Cognitive Technologies in the Process of Joint Project Activities: Methodological Aspect, Proceedings of the 2021 VIII International Scientific Conference Determinants of Regional Development, No 2, Pila 21 - 22 October 2021, pp. 99-129, DOI: 10.14595/CP/02/006

73 (23). Polcyn, J., Stępień,S., Kwiliński, A. 2021, Relationship between education and production value of small and medium family farms in Poland, Proceedings of the 2021 VIII International Scientific Conference Determinants of Regional Development, No 2, Pila 21 - 22 October 2021, pp. 520-533, DOI: 10.14595/CP/02/032

74 (24). Polcyn, J., Us, Y., Lyulyov, 0., Pimonenko, T., Kwilinski, A., 2022, Factors Influencing the Renewable Energy Consumption in Selected European Countries,
Energies 2022, 15(1), 108; DOI:10.3390/en15010108, IF: 3.004, MNiSW:140.

75 (25). Polcyn, J., 2022, Model kształcenia kompetencji pracowników dla gospodarki przyszłości,
w: Rozwój kompetencji dla gospodarki 4.0, red. Aldona Andrzeczak, Wydawnictwo: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Sportu, 2022, ISBN: 978-83-67372-13-8, ss. 44-57.


76 (26). Ciarko, M., Polcyn, J., 2022, Methodology of Measuring the Quality of Educational Services,
w: Conference Proceedings 11th International Scientific Conference Employment, Education and Entrepreneurship, 6-8 October 2022, Belgrade-Serbia, ISBN: 978-86-6069-202-5, ss. 28-42.

77 (27). Shmygol, N., Polcyn, J., Sobczak-Michałowska, M., Antoniuk, A., 2022, Competitive development of the economy based on the system of labor force motivation indicators,
w: Proceedings of the 2022 IX International Scientific Conference Determinants of Regional Development, No 3, 27-28 October 2022, Piła, ISBN: 978-83-67684-00-2, ss. 299-312.

78 (28). Nedeljković, M., Puška, A., Đurić, A., Polcyn, J., 2022, Evaluation of rural tourism in the area of Brcko district using multi-criterial decisionmaking methods,
International Review (2022, No.3-4), DOI: DOI:10.5937/intrev2204143N, IF:0.140.

79 (29). Polcyn, J., Voumik, L.Ch., Ridwan, M., Ray, S., Vovk, V., 2023, Evaluating the influences of health expediture, energy consumption, and environmental pollution on life expectancy in Asia,
International Journal of Environmental Research and Public Health, ijerph-2137488,

80 (30). Shmygol, N., Polcyn, J., Antoniuk, A., 2023, Supply chain marketing management,
Управління змінами та інновації (2023, No.5), DOI:10.32782/CMI/2023-5-9.

81 (31). Stępień, S., Smędzik-Ambroży, K., Polcyn, J., Kwiliński, A., Maican, I., 2023
, Are small farms sustainable and technologically smart? Evidence from Poland, Romania, and Lithuania,
Central European Economic Journal, 10(57), 116-132, DOI:10.2478/ceej-2023-0007.

82 (32). Błaszczyk, P., Stępień, S., Polcyn, J., 2023
, Polish and European Union economy in 2011–2019 and under the Covid pandemic: Application of macroeconomic condition index,
Acta Oeconomica, 73(2023) 2, 217–230, DOI:10.1556/032.2023.00013 IF: 0.939.

83 (33). Kister, A., Vovk, V., Polcyn, J., 2023, Application of artificial intelligence in health care,
Annales Universitaties Apulensis Series Oeconomica, 25(1),2023, 107–116, DOI:10.29302/oeconomica.2023.25.1.8

84 (34). Sędzik-Ambroży, K., Stępień, S., Sapa, A., Polcyn, J., 2023, W dążeniu do ładu środowiskowego małych gospodarstw rolnych. Przykład Polski, Rumunii i Litwy,
w: Ludzie Ziemi - książka jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Czyżewskiemu, red.: A. Grzelak, P. Kułyk, A. Matuszczak,
Wydawnictwo Uniwersytetu Zieonogórskiego, 2023, ISBN: 978-83-7842-516-8, ss. 171-185

85 (35). Pulina, T., Shmygol, N., Polcyn, J., Varlamova, I., 2023, Ways to enhance marketing communications and advertising for businesses on the Internet,
Управління змінами та інновації, 7, 2023, pp. 7-11, DOI: 10.32782/CMI/2023-7-1.

86 (36). Polcyn, J., Lyulyov, O., Pimonenko, T., Vovk, V., 2023, An Attempt at a Simplified Determination of the Brand Value of a University,
Forum Scientiae Oeconomia, Volume 11 (2023), No. 3, pp. 53-66, DOI: 10.23762/FSO_VOL11_NO3_3. MNiSW: 100.

87 (37). Polcyn, J., Stratan, A., Lopotenko, V., 2023, Sustainable Agriculture's Contribution to Quality of Life,
Sustainability 2023, 15 (Issue 23), 16415; pp.1-20, DOI:10.3390/su152316415, IF: 3.9, MNiSW:100.

88 (38). Polcyn, J., Vovk, V., 2024, Private and budgetary return on investment in secondary and higher education in Poland – A case study,
AIP Conf. Proc. 12 January 2024; 3033 (1): 020011, DOI:10.1063/5.0188978.


89 (1). Polcyn, J., 2021, Eco-Efficiency and Human Capital Efficiency: Example of Smalland Medium-Sized Family Farms in Selected European Countries, Sustainability 2021, 13, 6846; pp.1-15, DOI:10.3390/su13126846, IF: 3.251, MNiSW:100.

90 (2). Polcyn, J., 2022, Determining Value Added Intellectual Capital (VAIC) Using the TOPSIS-CRITIC Method in Small and Medium-Sized Farms in Selected European Countries, Sustainability 2022, 14 (Issue 6), 3672; pp.1-20, DOI:10.3390/su14063672, IF: 3.251, MNiSW:100.